top of page

Allmäna vilkor flyttstäd

Allmänna villkor Flyttstädning

 

Parter: Utförare, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallat Städsamt). Kunden, närmare angiven på orderbekräftelse (nedan kallad Kunden).

 

Objektet: Med ”Objektet” avses den leveransadress som specificeras i orderbekräftelsen och där tjänsten ska utföras.

 

Bakgrund: Städsamt verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika städtjänster för både privat- och företagskunder. 

Kunden har förklarat sig vara i behov av Städsamts tjänster och parterna har

med anledning härav kommit överens om följande:

 

1. Bokning

1.1. Med bokning avses per telefon eller e-post av Kunden godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i p. 2. Leverantören förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid.

 

1.2. Dödsbon är en egen juridisk person och är inte berättigad till RUT-avdrag. Vid bokning av servicetillfälle för Dödsbos räkning anses alltid den som bokar Servicetillfället som betalningsansvarig för det fall medel saknas i Dödsboet för betalning av Servicetillfället.

 

2. Ombokning/Avbokning av Servicetillfälle

2.1. Kunden har möjlighet att omboka/avboka servicetillfälle. Kunden ska meddela Städsamt

minst sju (7) dagar före utförande dagen om ett servicetillfälle ska ombokas/avbokas.

Ombokar/avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar sker full debitering, oavsett orsak.

 

2.2. Avbokar Städsamt Servicetillfälle har Kunden rätt att få servicetillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid. Kan inte Servicetillfälle ombokas inom skälig tid avbokas det utan debitering.

 

3. Åtagande

3.1. Har tjänsten bokats med RUT-avdrag är det kundens ansvar att säkerställa att kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress (bokningsadress) där tjänsten ska utföras.

 

3.2. Städsamt förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för

branschen på korrekt sätt. Städsamt ska vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Städsamts sekretesspolicy.

 

3.3. Kunden ska informera och samråda med Städsamt om samtliga förhållanden som Städsamt behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

 

4. Avgifter och övriga betalningsvillkor

4.1. Kunden ska till Städsamt utge ersättning för utfört Servicetillfälle enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat prislista.

 

4.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för Kunden det förfallodatum som anges på

fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

 

4.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter 

avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är Kunden berättigad till skattereduktion ska

det lägre beloppet väljas.

 

4.4. Om Kunden i 4.3 har valt det lägre beloppet så gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till

skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet från ursprungsfakturan.

 

4.5. Anmärkningar på Städsamts fakturor ska skriftligen vara Städsamt tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum.

 

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Städsamt ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller uteblivet Servicetillfälle utöver vad som uttryckligen anges häri.

 

5.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av

försenad eller uteblivet Servicetillfälle.

 

5.3. Kunden ska ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Om det visas att Städsamt eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak- eller personskada ersätter Städsamt sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Städsamt skadan/felet.

 

5.4. Städsamt ansvarar gentemot Kund för sakskada som Städsamt eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. Belopp Nivåerna framgår av då gällande företagsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från kunden.

 

5.5. Städsamt svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

 

5.6. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.

 

5.7. Skadevärderingen och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Städsamts företagsförsäkring.

5.8. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Städsamt skriftligt

därom (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

 

6. Reklamation av utfört servicetillfälle

6.1. Fel eller brist i utfört servicetillfälle ska kunden meddela Städsamt skriftligen inom 7 efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstelagen).

 

6.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art och omfattning.

 

6.3. Städsamt förbehåller sig rätten att avhjälpa felet eller bristen vid 2 separata försök. Avhjälpande ska påbörjas inom 3 arbetsdagar.

 

6.4. För det fall Städsamt inte lyckas avhjälpa felet eller bristen enligt p. 6.3. har kunden rätt att framställa krav om prisavdrag.

 

7. Tvist

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Örebros tingsrätt.

 

8. Personuppgiftslag

Städsamt använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Städsamt därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Städsamt även av utomstående företag som får

del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.

 

9. Innan städningen

9.1.Beställaren ska lämna nyckel till Städsamt senast 24 timmar innan Tjänsten ska påbörjas eller närvara vid objektet för att bereda Leverantören tillträde till objektet.

 

9.2. Objektet ska vara tömt på samtliga bohag och tillhörigheter. Ej tömda ytor rengörs inte.

 

9.3. Toalettborste kan med fördel lämnas kvar på objektet.

 

9.4. Kyl och frys ska vara avstängda och frysen ska vara avfrostad.

 

9.5. Kyl och frys ska vara utdragna för att möjliggöra rengöring bakom och under.

 

10. Sanering

10.1. Har det rökts i Kundens bostad eller har bostaden inte städats på lång tid eller i övrigt är mycket smutsigt kan flyttstädningen helt eller delvis klassas som sanering och Beställaren

ska anmäla dessa förhållanden till Leverantören innan tjänsten påbörjas för prisuppgift.

 

10.2. Underlåter Kunden att lämna information enligt p. 4.1. och anser Städsamt på plats på Objektet att flyttstädningen helt är att anse som sanering ska Städsamt kontakta Kunden och informera Kunden om eventuellt kostnadstillägg. Väljer Kunden att inte acceptera kostnadstillägget förbehåller sig Städsamt rätt att inte utföra städningen och fakturera 50% av det ursprungligen offererade priset. Anser Städsamt på plats på Objektet att vissa moment av flyttstädningen är att anse som sanering har Städsamt rätt att fakturera ett kostnadstillägg

enligt gällande prislista utan att informera Kunden.

 

11. Moment som ingår i en flyttstädning

Hela objektet

• Putsning av fönster (max höjd 2,3 m dvs. ej takfönster m.m. se p. 6)

 

  Bostadsrum

• Rengöring av golv

• Rengöring av golvlister, kontakter, dörrar, karmar, fönsterbrädor, element samt målade ytor

• Rengöring av garderober, in- och utvändigt

• Väggar och tak dammas (ej våttorkning)

 

Kök

• Rengöring av kyl och frys in- och utvändigt, bakom samt under (frys rengörs endast om den är avfrostad då städningen påbörjas).

• Rengöring av spis in- och utvändigt, bakom och under, även ugnsplåtar

• Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt (Städsamt flyttar inte på diskmaskinen pga. risk för vattenläckage från rörkopplingar)

• Av- och urtorkning av skåp, lådor och bänkar

• Avtorkning av köksfläkt samt ventiler (ej inuti)

• Avtorkning av belysning

 

Bad och toalett

• Rengöring av all sanitet, även under badkaret (front till Jacuzzi eller badkar nedmonteras och återställes av Kunden)

• Rengöring av kakelväggar

• Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp rengörs in- och utvändigt (Städsamt flyttar inte på tvättmaskin pga. risk för vattenläckage från rörkopplingar)

• Golvbrunnar och ventiler rengörs

• Förvaringsutrymmen rengörs

• Avtorkning av belysning

 

Moment som inte ingår i en flyttstädning men kan beställas separat. (Fråga om kostnad per moment vid bokning.)

• Städning av biytor som balkong, utsida av fönsterbleck, förråd, tvättstuga och garage

• Rengöring av braskamin eller kakelugn

• Rengöring av persienner

• Putsning av fönster på en höjd högre än 2,3 meter, t.ex. takfönster eller icke öppningsbara

fönster utom räckhöjd etc.

• Avfallshantering och bortforsling av mer skräp än en 30 liters säck.

• Bortforsling av möbler och dylikt.

• Förflyttning av kvarlämnade möbler i bostaden under flyttstädning.

• Avfrostning av frys.

• Inglasad balkong.

• Extra rengöring till följd av rökning inomhus, husdjur och/eller onormalt smutsigt.

6.1. Moment som beställs separat rengörs på följande sätt:

• Garage - Sopas och fria arbetsbänkar torkas av

• Balkong - Sopas och dammsugs i möjlig mån. Fönsterkarm, balkongmöbler samt

balkongräcke torkas av.

• Förråd - Dammsugas och öppna ytor avtorkas.

• Fristående tvättstuga - utförande som flytt- eller storstädning

• Braskamin eller öppenspis töms på aska och glasytor rengörs

• Persienner dammas och våttorkas

 

Utrustning

Städsamt tillhandahåller den utrustning som krävs för Tjänstens utförande.Städsamt AB

Örebro 2023-02-01

bottom of page