top of page

Allmäna vilkor Hemstäd

Parter: Utförare, nedan kallad Städsamt. Kunden, nedan kallad kunden.

Bakgrund: Städsamt verkar inom tjänstesektorn och erbjuder olika hushållsnära tjänster. Kunden har förklarat sig vara i behov av Städsamts tjänster och parterna har med den anledningen kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster

1.1. Städsamt tillhandahåller ”Hemservice”, vilken benämning i detta avtal innebär städning, strykning, fönsterputs samt annat hushållsarbete som Städsamt och Kunden i samråd kommer överens om.

2. Åtagande

2.1. Har Hemservice bokats med RUT-avdrag är det kundens ansvar att säkerställa att kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress där tjänsten utförs “bokningsadress”.

2.2. Städsamt förbinder sig att utföra överenskomna Hemservicetjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Städsamt ska vid utförandet av Hemservice använda sig av kompetent och lämplig personal samt iaktta sekretess i enlighet med Städsamts sekretesspolicy.

2.3. Kunden ska informera och samråda med Städsamt om samtliga förhållanden som Städsamt behöver känna till för att kunna utföra uppdraget professionellt och korrekt.

2.4. Städsamt äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Städsamt ska dock därvid omgående informera och samråda med kunden. Med särskilda skäl avses t.ex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam eller annars sådan att Städsamt inte kan utföra tjänsten på ett effektivt och korrekt

sätt eller att samarbetet mellan Kunden och Städsamt eller dess personal inte fungerar tillfredsställande.

2.5. Städsamt förutsätter att varken Kunden eller Kundens närstående anställer Städsamts personal för att utföra tjänster omnämnda i detta avtal. Om så ändå sker, ska kunden utge ett vite till Städsamt motsvarande en (1) heltids månadslön (enligt gällande anställningsavtal med Städsamt) jämte sociala avgifter för varje sådan anställd person. Med ”närstående” avses i detta avtal; a) den som är gift eller sammanboende med kunden b) den som i övrigt är nära släkting till kunden.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor

3.1. Kunden ska till Städsamt utge ersättning för utförd Hemservice enligt gällande priser/avgifter. Nu gällande priser/avgifter framgår av separat prislista.

3.2. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast femton (15) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift fn. 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%.

3.3. För tjänster som är berättigade till RUT-avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten och det lägre beloppet avser belopp efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.

3.4. Om Kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet gäller följande: Om Skatteverket inte godkänner Kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att Kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett en felaktig bokningsadress enligt 2.1, ska Kunden mot en påminnelsefaktura

erlägga det obetalade beloppet från ursprungsfakturan.

3.5. Städsamt äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas kunden skriftligen senast en (1) månader i förväg. Städsamt äger även rätt att, i det fall sociala avgifter för personal eller andra skatter eller avgifter ändras under avtalsperioden, från den dag ändringen inträtt, justera sagda belopp i motsvarande mån. Städsamt ska i så fall omedelbart informera Kunden om förändringen.

3.6. Anmärkningar på Städsamts fakturor ska skriftligen vara Städsamt tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum.

4. Ombokning/Avbokning av servicetillfälle 

4.1. Kunden har möjlighet att omboka/avboka sitt servicetillfälle. Kunden ska meddela om/avbokningen till Städsamt senast sju (7) dagar före utförande dag. Om/avbokar Kunden servicetillfället senare än sju (7) dagar har Städsamt rätt att debitera hela beloppet

4.2. Servicetillfälle utförs på vardagar mellan kl 07.00 – 16.00 och ej på helgdagar. 

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Städsamt ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelse enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven Hemservice utöver vad som uttryckligen anges här i.

5.2. Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven hemservice.

5.3. Kunden ska inneha giltig hemförsäkring och Städsamt åtar sig enbart ansvar som täcks av kundens hemförsäkring.

5.4. Om det visas att Städsamt eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakat sak eller personskada ersätter Städsamt sådan skada (direkt skada eller direkt förlust) eller så åtgärdar Städsamt skadan/felet. Städsamt har rätt att välja om skadan ska ersättas eller åtgärdas.

5.5 Städsamt ansvarar gentemot Kund för sakskada som Städsamt eller dess personal vållar upp till ett maximalt belopp per skada och ett maximalt belopp per år. belopps nivåerna framgår av då gällande ansvarsförsäkring. Uppgift om specifika beloppsnivåer lämnas vid förfrågan från kunden.

5.6. Städsamt svarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, indirekta skador eller förluster, eller följdskador såsom exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller förlust i näringsverksamhet.

5.7. Vid åtgärdandet är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till värdehöjande åtgärder.

5.8. Skadevärdering och skadeersättningen sker i enlighet med villkoren i Städsamts ansvarsförsäkring.

5.9 För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst ska Kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Städsamt skriftligt därom (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

6. Reklamation av utfört Hemservicetillfälle

6.1. Kunden ska skriftligen reklamera krav på grund av fel eller brist i utförd Hemservice till Städsamt inom skälig tid efter utförd tjänst, (se 17 § Konsumenttjänstlagen).

6.2. Reklamationen ska innehålla information om felets eller bristens art, omfattning och när felet eller bristen inträffade.

7. Avtalstid

7.1. Avtalet anses ingånget vid datum för första servicetillfället.

7.2. Detta avtal gäller med en (1) kalendermånads löpande uppsägningstid.

7.3. För det fall Kund har nyttjat ett kampanjerbjudande gäller bindningstid om 3 kalendermånaders uppsägningstid från första städtillfället.

8. Uppsägning på grund av avtalsbrott

8.1. Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

8.1.1. Om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten eller

8.1.2. Om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

8.1.3. Med “väsentligt avtalsbrott” enligt p. 10.1.1. ska inte förstås avbokad servicetillfälle enligt p 4.5 eller 5.3.

9. Meddelanden

9.1. Meddelanden föranledda av detta avtal ska skickas skriftligen till part.

9.2 Om parts adress ändras ska denne skriftligen meddela motparten om ny adress.

9.3. Överenskommna avvikelser från detta avtal ska, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

10. Tvist

10.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska i första instans avgöras i Örebros tingsrätt.

11. GDPR

11.1. Städsamt behandlar Kundens uppgifter i enlighet med Städsamts Dataskyddspolicy.

Städsamt AB
Örebro 2023-02-01

bottom of page